تبلیغات
Assassin'S Creed - اولین جزییات رسمی از Assassin's Creed III منتشر شد.
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"