تبلیغات
Assassin'S Creed - Assassin's Creed 3 قایلیت co-op آنلاین خواهد داشت
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"