تبلیغات
Assassin'S Creed - همکاری در ساختAC3
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"