تبلیغات
Assassin'S Creed - تمپلار ها چه کسانی بودند
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"