تبلیغات
Assassin'S Creed - AC III را با موس و کیبورد بازی نکنید
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"