تبلیغات
Assassin'S Creed - UBISOFT: همه چیز تحت کنترل است...
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"