تبلیغات
Assassin'S Creed - دزموند در AC3 بیشتر از نسخه های پیش حضور خواهد داشت
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"