تبلیغات
Assassin'S Creed - دنیای جدید قاتلین! (قسمت اول)
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"