تبلیغات
Assassin'S Creed - دانلود DLC:The Lost Archive برای ACR
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"