تبلیغات
Assassin'S Creed - زمان کنفرانس E3 2012
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"