تبلیغات
Assassin'S Creed - دو بازی باورنکردنی در شماره بعدی مجله Play Magazine
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"