تبلیغات
Assassin'S Creed - فیلم Assassin’s Creed ساخته نمی شود
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"