تبلیغات
Assassin'S Creed - تیزر بسیار عجیب UBISOFT برای Assassin's Creed Revelations
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"