تبلیغات
Assassin'S Creed - Assassin's Creed III به احتمال زیاد در 2012 عرضه خواهد شد
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"