تبلیغات
Assassin'S Creed - AC:Revelations مراحل اول شخص هم خواهد داشت!
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"