تبلیغات
Assassin'S Creed - عکس هایی از دنیای اساسین که تابحال مشاهده نکردید (سری اول)
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"