تبلیغات
Assassin'S Creed - سیستم مورد نیاز Assassin’s Creed Revelations
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"