تبلیغات
Assassin'S Creed - ترجمه ی قسمت های ابتدایی بازی AC:Revelations
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"