تبلیغات
Assassin'S Creed - راهنمای قدم به قدم بازی Assassin's Creed: Revelations
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"