تبلیغات
Assassin'S Creed - ترجمه ی دیالوگ های سکانس 4 بازی (اصلاح شد)
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"