تبلیغات
Assassin'S Creed - تم های سری بازی های Assassin's Creed برای PS3
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"