تبلیغات
Assassin'S Creed - تاریخ عرضه DLC بازی Assassin’s Creed مشخص شد
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"