تبلیغات
Assassin'S Creed - کارگردان Assassins creed یوبی سافت را ترک کرد
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"