تبلیغات
Assassin'S Creed - سیو 100% بازی Assassin's Creed : Revelation
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"