تبلیغات
Assassin'S Creed - AC:Revelations Wallpaper,ScreenShots,Logo,Charecters
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"