تبلیغات
Assassin'S Creed - شایعه : تصویر دیگری از Assassin's Creed III
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"