تبلیغات
Assassin'S Creed - UBISOFT: اعلام رسمی اطلاعات Assassin's Creed III در دوشنبه
    • "فرزندم از ستم کردن بر کسی که علیه تو یاری جز خدا ندارد بپرهیز-----امام حسین علیه السلام"